2010. június 2., szerda

Móricz Zsigmond: Rokonok(film és könyv)

19. tétel

Móricz Zsigmond: Rokonok című regény és film összehasonlítása

Móricz Zsigmond (1879-1942)

 • a Nyugat első nemzedékének jelentős prózaírója
 • pályája a XIX. századi elbeszélői hagyomány folytatásaként értelmezhető
 • prózájára hatást gyakorolt: realizmus, naturalizmus, lélektani irányultság
  • műveiben a történetelvűség, lineáris idővezetés, metonimikus elbeszélés, metaforikus elemek játszanak fontos szerepet
  • az anekdota az atmoszférateremtés, a karakteralkotás eszköze
  • szerkesztésmódjára a drámaiság, jelenetezés jellemző
  • elbeszélésmódja a szabad függő beszéd
 • pályája első szakasza: pályája elejétől sokat írt
  • első írásait az 1900-as évek elején a helyi lapok közölték
  • 1908, állatmese-gyűjtemény: Erdő-mező világa (Az Újság című lap gyerekrovatának munkatársa)
  • Hét krajcár című novelláját a Nyugat közölte; azonos címmel jelent meg 1909-ben novelláskötete, mely nevét ismertté tette és Ady barátságát is meghozta
   • Ady köszöntője: Levél Móricz Zsigmondhoz (1913)
   • programjuk hasonló: magyar Messiás és ugar téma
   • Ady Vér és Arany kötete hatott rá leginkább
   • különbségek írásaikban: Móricz pályája elején idilli képeket, helyzeteket ábrázol, ellentéteiben szemléli a világot, mélységben, árnyaltabban jeleníti meg a magyar parasztság helyzetét
  • 1910: a Nemzeti Színház bemutatta Sári bíró című drámáját
  • 1911: Az Isten háta mögött, Sárarany (regények)
  • 1917: A fáklya című regény, Szegény emberek című novelláskötet
  • 1920: Légy jó mindhalálig (regény)
 • prózája és irodalmi tevékenysége a húszas években:
  • az 1920-as évek elején regénytrilógia (Erdély-trilógia) írásába kezdett: Tündérkert (1922), A Nagy Fejedelem (1934), A Nap Árnyéka (1935)
  • más regényeket is publikált: Kivilágos –kivirradatig (1926), Úri muri (1927)
  • 1929 decembere és 1933 februárja között Babitscsal közösen szerkesztette a Nyugatot
  • 1939: a népi mozgalom felé közeledett
   • Kelet Népe című folyóirat szerkesztője
   • népi íróknak biztosított publikálási lehetőséget
   • szociografikus irodalmi hagyományokhoz kapcsolódtak a művek
 • a pálya záró szakasza:
  • 1930-as évek: Forr a bor (1931), Rokonok (1932), Életem regénye (1939), Barbárok (1931)
  • utolsó jelentős regénye a Csibe-novellák nyomán írt Árvácska (1941)
  • újabb regénytrilógia-terve befejezetlen maradt (Rózsa Sándor)
   • két kötete: Rózsa Sándor a lovát ugratja (1941) és Rózsa Sándor összevonja a szemöldökét (1942)
  • (további művei: A boldog ember, A vadkan és a Búzakalász)

Rokonok (1932)

„Rokonok című regényemben felállítottam azt a tételt, hogy minden családban van egy ember, a többi rokon. Ez azt jelentené, hogy van egy tehetséges, erős egyéniség, akire a sok tehetetlen rátámaszkodik. S azt is, hogy az erős semmit sem produkálhat, mert a hírnév körülveszi, s lehúzza a mélybe.” /Móricz Zsigmond, 1933/

 • ide kapcsolódó szólások, közmondások:
  • „Egy fecske nem csinál nyarat.”
   • egy ember nem tudja (gyökeresen) megváltoztatni a maga körüli világot
  • „Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók.”
   • aki rossz közegbe, társaságba keveredik, onnan nehéz kiutat találni, valószínűleg áldozata lesz
  • „A kecske is jóllakjon, a káposzta is megmaradjon.”
   • mindkét fél jól járjon, úgy kell intézni az ügyeket
 • cím: eligazító és félrevezető egyúttal
  • vérrokonság, családi kapcsolat juthat eszünkbe
  • rájövünk, hogy a jelentés metaforikussá válik (nem családi rokonság)
   • rokonok mindannyian, akik hatalomban vannak (érdekeik, politikai hatalmuk stb. szerint)
 • a regény a XIX. századi realista regények hagyományát folytatja
  • a karrierregény egyik fajtája
  • Kopjáss István a körülmények folytán válik egyre sikeresebbé (főügyészi állás)
   • maga is tisztában van azzal, hogy nem a saját képességei által kerül posztjára
 • felbukkanó kérdések, melyek alakítják Kopjáss István személyét a művön keresztül: (Goriot apó című műhez hasonló kérdések, melyek ma is érvényben vannak)
  • hogyan módosítja az ember jellemét helyzete, felemelkedése, karrierje
  • milyen árat kell fizetnie érvényesüléséért
  • megőrizheti-e épp erkölcsösségét, ha hatalomba kerül
  • meddig köthet kompromisszumokat anélkül, hogy maga is korrumpálódna
  • mikor veszi észre, hogy olyanná vált, mint azok, akiket elítélt
  • fel tudja-e venni egy ember a harcot a külvilággal
 • Kopjáss István személye, alakja:
  • nem különleges ember, de tisztességes, jó férj, gondos, megbízható családapa, hivatalnok
  • képes elfojtani Magdaléna iránti érzéseit; hűséges az otthon nyugalma, biztonsága miatt
  • még megválasztásakor is igyekszik tisztességes maradni
  • nem elég okos, hogy meglássa a csapdát; túl naiv, melyet beszédében el is árul („A kecske is jóllakjon, a káposzta is megmaradjon.”)
  • gyenge, hogy ellentmondjon rokonainak
 • a műnek kétféle kimenetele lehet (a szerző nyitva hagyja a művet):
  • Kopjáss meglőtte magát, de nem tudjuk, hogy meghalt-e 8állásfoglalásra készteti az olvasó)
  • ha nem halt meg, olyan emberré válhat, mint a többi városvezető; legyőzi környezete, behódol
  • ha meghalt, nem vesz részt a romlottságban, erkölcsileg tiszta marad
  • „Magyarország a rokonság és a panamák lápvilága. Ez egy olyan furcsa ingovány, hogy aki ebbe beleplántálódik vagy akklimatizálódik, vagy elpusztul.”

 • két szál kapcsolódik össze a regényben: politikai és magánéleti (korrupció és szerelem)
  • hasonló Tímár Mihály alakjához (Jókai: Az aranyember)
  • korrupció vagy erkölcsi tisztaság
  • nagyvilági úrinő vagy biztonságot nyújtó családanya
 • fogalmak a műben:
  • panama: hivatali pozícióval való visszaélés
   • eredete a Panama-csatorna építésekor felbukkanó korrupciós botrányokhoz nyúlik vissza
  • dzsentri (gentry): társadalmi réteg, életforma elnevezése
   • vagyonát vesztette nemes, aki életszínvonalát megpróbálja fenntartani
   • 1870-ben került a magyar nyelvbe, s jelentésváltozáson ment keresztül
   • az angolban a vidéki, majd a gazdálkodó tőkés árutermelést folytató nemességet jelölte
   • a magyarban a jobbágyfelszabadítás után birtokait elvesztő nemességet jelölte
   • a nemesség hosszú ideig a politikai élet irányítója volt, majd a kiegyezés utáni parlamentáris rendszerben a középnemesség kezdte el ezt a kifejezést használni önmagára
   • életszínvonal fenntartása: rokoni kapcsolatok kihasználásával pozíciókat szereztek
   • az úri, dzsentri körbe tartozó körök: katonatiszti, jogászi végzettségű fiatalok (nem nemesi származásúak)
   • a dzsentri identitástudat jellemzője: a társadalomtól való elkülönülés (alsóbb köröktől), melyet a mű a nyelvhasználat során is kifejez (pl.: méltóságos úr, bátyám uram stb.)

Szabó István: Rokonok (filmváltozat)

 • a film 2005-ben készült és 2006-ban mutatták be a mozikban
 • filmnyelvi megoldásait tekintve abba a magyar hagyományba tartozik, amely a társadalmat és lélekábrázolást helyezi a középpontba és egymással kölcsönhatásban vizsgálja azt
  • társadalomrajzában a kis- és középváros viszonyát, helyi hatóságok és hatalmasságok intrikái állnak a középpontban
  • (Zsarátnok városát csak egyszer hagyja el, de ez a látogatás is azt erősíti, hogy az országos politika ugyanolyan, mint a helyi, vidéki politika, csupán aránybeli különbségek vannak)
 • a filmet már korábban többen is megrendezték: Márjásy Félix (1954)
  • Szabó István tanára volt, akinek a tiszteletére rendezte a filmet
  • fekete-fehér film
 • Fábri Zoltán rendezéseivel mutat rokonságot (társadalmi problémákat vizsgál)
  • a magyar irodalom klasszikus anyagából választ témát (pl.: Az aranyember)
  • Szabó István művészetében ez újdonságnak számít
 • más (közép-európai) filmeket is eszünkbe juttathat pl.: Kustorica: Macskajaj
 • a regény megfilmesítése:
 • szöveghűséget és párbeszédeket követel meg a regényadaptáció
  • a szövegek nagy része a könyvből lett átültetve
  • a párbeszédeket, elhangzottakat képek támasztják alá (közeli kameraállások)
 • szereplők:
  • vannak elnagyolt, sematikusan ábrázolt figurák, akik típust jelenítenek meg
   • pl.: Kardics jellemzője: harsány „ördögi” nevetés, cinikusság, rohanás, gátlástalanság
  • új szereplő a koldus: kiemelt személy, akinek sorsáról nem tudunk, titokzatos alak
   • az úri társadalomból kizárt társadalmi réteg képviselője
   • a szavaival ér véget a film („Nem kellett volna megtörténnie.”)
   • „Szegény Magyarország” (utalás a szövevényes rokoni kapcsolatokra a társadalomban)
 • a film végkimenetelének meghatározása:
  • eldönti a főszereplő sorsát: Kopjáss meghal, de megőrzi erkölcsösségét (ironikus)
  • befejező képsor: Kopjáss egy sertéstenyésztőben hal meg
   • bemocskolódik, „korpa közé keveredik” (szólások megerősítése)
 • a film időrendje lineáris, ugyanúgy, mint a regényé
  • a regény az eseményekbe ágyazva ismerteti a múlt történéseit
 • szimbólumrendszer és képi megjelenítés:
  • álomrészek:
   • három álom szerepel a filmben, s mindegyik egy vonaton játszódik (az utolsó álomban nem éri el a vonatot)
   • vonat: út, utazás, célok, életút szimbóluma
    • lemarad a lehetőségekről, nem valósulnak meg az álmai
  • szél és kavargó por: régi dolgokat felkavar, megmozgat
   • megtisztítás vagy felkavarás (Kopjáss felkavarja a régmúlt történéseit)
   • lélekben dúló viharok
  • sok közelkép segíti a viselkedések, érzelmek megértését
   • gondolatok megjelenítése, kifejezése (leginkább Kopjáss és Lina beszélgetései során; Lina és Magdaléna hasonlósága és megjelenésben, gondolkodásban való különbség; a hivatalnok megismerése hivatali és személyes életében is)
 • zeneileg az amerikai jazz és a korban kialakult műfajok jelennek meg
  • kapitalista állam szimbóluma, átültetése
 • színészek: Csányi Sándor – Kopjáss
  Tóth Ildikó – Lina
  Marozsán Erika – Magdaléna
  Eperjes Károly – Kardics
  (operatőr: Koltai Lajos)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók

Blogarchívum