2010. június 2., szerda

Avantgard

16.tétel

Az avantgárd világirodalom stílusai

 • a XX. század elején a klasszikus modernség poétikájával szemben esztétikai kritikával fellépő avantgárd mozgalmak stiláris és formai szempontból egyaránt jelentős változást hoztak
 • ebben az időszakban Európán nagyarányú művészeti forradalom söpört végig (ez az avantgárd)
 • ezek az irányzatok elutasították a l’art pour l’art művészetfelfogását
 • felléptek a személyiség kultusza, a dekoratív művészi formák, a szimbólumhasználat ellen
 • olyan művészetre törekedtek, amely szélesebb tömegek számára is hozzáférhető
 • az avantgárd 1905-1910-től jelentkező, gyökeresen új formákat teremtő és új művészi hitvallást hirdető művészeti irányzatok, mozgalmak összefoglaló elnevezése
  • francia eredetű szó; eredetileg katonai kifejezés, melynek jelentése: előőrs, felderítő
  • ezek az áramlatok az ember és ember, ember és természet megváltozott viszonyrendszerére keresték a választ
  • szakítottak mindenfajta hagyománnyal; programjaik rendszerint politikai-társadalmi célkitűzéseket is tartalmaztak
  • több művészeti ágban is jelentkeztek
  • mindegyik stílusirányzat egy-egy művészeti hitvallást állít szemléletének középpontjába
  • jelentősebb irányzatok:
   • formaépítő irányzatok: kubizmus
    konstruktivizmus
   • formabontó irányzatok: futurizmus
    expresszionizmus
    dadaizmus
    szürrealizmus
  • formanyelvbeli sajátosságai termékenyítően épültek be a későmodernség művészetébe (az 1960-as évektől jelentkező rokon tendenciák-neoavantgárd)

Kubizmus

 • festészetben kibontakozó irányzatot jelöl
 • a latin cubus, azaz kocka szóból származik az elnevezés
 • Franciaországban kibontakozó áramlat, melynek előzményét Paul Cézanne művészete jelenti
  • 1908-ban jelentkezik először; ezt a kifejezést Apollinaire rögzítette elsőként A kubista festők című tanulmányában, s megfogalmazta elméletét, szándékát az irányzatnak
  • legfőbb célja a világ újrafelfedezése
 • kiemelkedő képviselői:

     Pablo Picasso (Avignoni kisasszonyok)

     Georges Braque (A portugál)

     Fernand Leger

     Bortnyik Sándor

     Nemes Lampérth József

     Uitz Béla

     Barcsay Jenő

 • képszerkesztési elve: elvetette azt a reneszánsz óta élő hagyományt, amely a látványt az észlelési tapasztalat alapján ábrázolta
  • mértani formákban való rögzítés, a dolgok belső szerkezetének geometrikus ábrázolása
  • térbeli és időbeli többszempontúság (több nézőpontból egyidejűleg való bemutatás)
  • nem az a célja, hogy történetet mondjon el, hanem hogy megalkosson egy addig nem létező képi valóságot (Braque véleménye szerint)
 • korszakai:
  • 1910-1912 analitikus korszak
   • egyidejűleg több nézőpontból való ábrázolás
   • mértani elemek síkba való kivetítése
   • színhasználat: barnás szürke és árnyalatai (a tarkaság az illúzióteremtés eszköze, mely avitt, régmúlt dolog)
  • 1913-tól szintetikus korszak
   • a végsőkig leegyszerűsíti az ábrázolásmódot
 • szimultánizmus: latin simul, azaz egy időben szóból ered; különböző helyeken és időben végbemenő események párhuzamos ábrázolása
  • a poétikában a sokszólamú, különös nyomdatechnikát is alkalmazó verset teremtette meg
  • ennek köszönhető a montázstechnika és a kollázs (mindennapi életből származó tudatos beillesztése az irodalmi műbe)

Futurizmus

 • a latin futurum, jövő szóból származik
 • Olaszországból indult (gyors ipari fejlődés hatására), kifejezetten irodalmi áramlatként
 • bár szembefordult a szimbolizmussal és a szecesszióval, szellemis előzményét Nietzsche hőskultuszában és Bergson intuíciótanában találta fel
  • ösztönzői közé tartozott Max Stirner, az anarchizmus egyik megalapítója
 • erős mozgalom is egyben, mely nyíltan dicsőítette a háborút és Mussolini szolgálatában állt
 • vezér egyénisége az olasz költő, Filippo Tommaso Marinetti a párizsi Le Figaro című lapban tette közzé A futurizmus megalapítása és kiáltványa című írását, melynek kulcsfogalmai az erő(szak), mozgás, sebesség és lázadás (1909)
 • a technikailag fejlett, rohanó, lüktető életmódot dicsőíti (modern élet záloga)
  • az embernek meg kell hódítania az új ipari-technikai környezetet, meg kell változtatnia az elmaradott szellemi-politikai légkört
   • művészeti megújulás mellett társadalmi-politikai változásokat is akar
  • az élet lényege a mozgás, legfőbb eszménye a gép
 • önmagát reklámozza (tüntetések, röpcédulák stb.)
 • elutasítja a hagyományt, tekintetét a jövőbe veti, és teljes hittel adja át magát a saját kora kifejezésének
 • az irodalomban is megjelenik (A futurista irodalom technikai kiáltványa; Marinetti, 1912)
  • a hagyományos mondattani szabályok lerombolása, a központozás eltörlése, mozgalmasság, kép-és nyelvhasználat, logika mellőzése, versalkotás ritmikai elveinek feloldása, szabad szavak használata, főnévi igenevek (pl.: Óda egy versenyautóhoz; Marinetti)
 • szabad vers: olyan költemény, amelyben a prózaforma egyesül a költőiség sűrítő, tömörítő formaszerkezetével
  • versszerűen tördelt, prózaritmussal rendelkezik, rímtelen, ritmust mellőző próza
 • a zenében a zaj és zörej is belekerül a klasszikus művészetbe
 • a színház előadásai gyors ritmusú, apró jelenetekből építkeznek
 • a futurista képzőművészek a dinamizmus érzeteként megragadott mozgás ábrázolására törekedtek (pl.: Umberto Boccioni, Giacomo Balla)
 • a mozgalom Oroszországban is megjelent
  • vezéralakja: Vlagyimir Majakovszkij (Pofon ütjük a közízlést)
  • a művészet feladatát a forradalom szolgálatában látták (októberi forradalom)
  • hagyománytagadók voltak
 • magyarországi képviselője: Kassák Lajos
  • Tett és Ma címekkel folyóiratokat indított, melybe írt és rajzolt is

Dadaizmus

 • rövid életű mozgalom (1916-1922), az avantgárd első hullámának utolsó irányzata
  • a szürrealizmus előkészítője
 • elnevezése véletlenszerű: 1916-ban Zürichben a háború ellen lázadó fiatalok (művészek) svájci gyülekezőhelyén született meg
  • a dada jelentése a francia gyermeknyelvben: ló, paci
  • (egy néger törzs nyelvében: vesszőparipa)
 • vezéralakja a Franciaországban élő és alkotó, román származású Tristan Tzara
 • a mozgalom lényege az anarchista lázadás
  • minden kulturális hagyomány és érték, minden meglévő művészi forma lerombolását hirdette
  • elvetette a logikát, minden nyelvi megnyilatkozást a véletlen játékának tekintett
  • esztétikumellenesség jellemezte
  • provokálta, kedvelte a botrányt
  • egymás melléválogatott tárgyakból állítottak össze műalkotást (Marchel Duchamp)
  • a dadaista költők a verset véletlenszerűen kiválasztott, gyakran értelmetlen szavakból rakták össze
   • költői közül kiemelkedik: Hans Arp, Paul Éluard, André Breton, Kassák Lajos (Ma című folyóirat)

Konstruktivizmus

 • latin constructio, összeszerkesztés szóból ered
 • többféle törekvés gyűjtőneve
 • a világ technicista jellegű újrateremtésére törekszenek képviselői
  • a művészetet a köznapi életnek rendelik alá, az esztétikum elve helyébe a hasznosság elve lép
 • középpontjában az építészet, a képző- és iparművészet áll (kockaépületek)
 • első központja Oroszország, képviselője Kazimir Malevics volt
  • megjelenik Hollandiában is: Piet Mondrian
 • bécsi központjának tevékenységét Kassák Lajos folyóirata, a Ma fémjelzi
  • (Huszár Vilmos is jelentős magyar képviselő)
 • teljes elszakadást hirdettek a művészet régi formáitól
 • legfontosabb elvük az anyag tartalmát kifejező konstrukció
 • kompozícióikat szigorú mértani formák szerint építik fel
 • jelszavuk: „Le a művészettel, éljen a technika!”
 • legjelentősebb áramlat: Bauhaus iskola (Walter Gropius alapította 1919-ben Weimarban)

Expresszionizmus

 • az avantgárd irányzatok közül a Németországból induló, minden művészeti ágban jelentkező expresszionizmus volt a legjelentősebb
 • latin eredetű szó (expressio), jelentése: kifejezés
 • eleinte valószínűleg az impresszionizmussal ellentétes szemléletű művekre alkalmazták a képzőművészetben
 • irodalmi irányzatként fénykora 1910 és 1925 közé tehető
 • szellemi, művészeti előzménye: ellentmondásosan viszonyult a pozitivizmushoz
  • elutasította az impresszionizmust, a naturalizmust, ugyanakkor pozitivista módon képzelte el a társadalom és a benne élő ember átformálását
  • hátterében fellelhetők a megváltásgondolat, marxi elképzelések, nietzschei életfilozófia, Bergson és Freud tanítása
  • művészeti előzménye a párizsi 1905-ös Őszi Szalon kiállításán Henri Matisse és a körülötte csoportosuló festők fellépése
   • belső világ kifejezése tiszta, harsány színeket használtak
   • egy kritikus „vadaknak” (fauvisták) nevezte el őket
  • a német képzőművészetre a norvég Eduard Munch volt jelentős hatással
  • irodalmi elődök: Walt Whitman (amerikai líra)
   Emil Verhaeren (belga líra)
   Frank Wedekind (dráma)
   August Strindberg (svéd dráma)
 • a mozgalom jellege csoportokban, folyóiratokban és antológiákban nyilvánul meg
  • Die Brücke csoport 1905-benjött létre Drezdában
   • alkotói vonzódtak a primitív művészethez, kedvelték a fametszést, a fekete-fehér kontrasztokat
   • legismertebb képviselője: Emil Nodle
  • Der Sturm című folyóirat 1910 és 1932 között jelent meg Berlinben
   • a nemzetközi lap munkatársa volt: Kassák Lajos, Déry Tibor, Moholy Nagy László
  • Der blaue Reiter (A kék lovas; Kandinszkij festménye) csoport 1911-ben mutatkozott be egy müncheni kiállításon
   • vezéralakja: Vaszilij Kandinszkij festő
   • a sokféle törekvést magába foglaló műhely 1914-ig működött
   • tagjai: Paul Klee festőművész, Arnold Schönberg zeneszerző, Ernst Barlach, Oscar Kokoschka
  • Die Aktion volt a másik fontos folyóirat, mely 1911 és 1932 között jelent meg Berlinben
   • művészei elítélték a háborút, baloldaliak voltak, azonosultak a forradalmi szocialista eszmékkel
   • felszabadította a színeket és a formákat (torzítás, absztrakt)
 • törekvései, jellemzői: az ember belső élményét, szorongó látomásait igyekeztek kivetíteni
  • a hagyományos világrend lerombolásában látják a várt új világ és ember megszületésének lehetőségét
  • a műalkotás létrehozását a világot megváltoztató akaratnak, tettnek tekintették
  • tiltakoztak az elgépiesedett világ, törékeny emberi kapcsolatok, társadalmi igazságtalanságok, háború ellen
  • szolidaritást vállaltak a társadalom kivetettjeivel
  • a társadalomtól meg nem rontott embert vélték megtalálni a primitív népek művészetében
  • esztétikai-poétikai alapelvük a tudattalan, az ösztönös, a közvetlen érzékelés kifejezése
  • ellentétes fogalompárokban gondolkoztak
 • az expresszionizmus a legmaradandóbbat a lírában hozta létre
  • jellemzi a lázadó hang, patetikus hangvétel, kétségbeesés, szimultánizmus, montázstechnika
  • szabad verset részesítik előnyben
  • a szimbólumok helyét a látomás veszi át
  • csapongó mondatfűzés, igék, főnévi igenevek, indulatszók terheltsége
 • a drámában fontos szerepet kap a tanító szándék
  • a színház legfontosabb alapelve a teatralitás
   • epikus színház, mely az értelemre hat, s elidegenítő eszközök segítségével elválasztja a közönséget a darabtól (transzparens, fény, song stb.)
  • jelentős alkotók: Georg Trakl, August Stramm, Franz Werfel, Gottfried Benn
 • az irányzat a zeneművészetben és a fiatal filmművészetben is jelentős
  • atonalitás, tizenkétfokúság (dodekafónia), kamarazene, opera, balettzene
  • a film az expresszionizmus szellemében válik igazi művészetté
 • először Magyarországon is a képzőművészetben jelentkezett
  • 1909, Nyolcak csoportja: Tihanyi Lajos, Pór Bertalan, Márffy Ödön, Kernstok Károly, Berény Róbert
   • előkészítették az aktivisták, Kassák Lajos és folyóiratai körül csoportosuló művészek fellépését
   • nem kívántak egyetlen izmus mellé állni: Bortnyik Sándor, Uitz Béla, Bernáth Aurél, Nemes Lampérth József
  • az expresszionista poétikák hatása irodalmunkban is megtapasztalható (pl.: Szabó Dezső, Szabó Lőrinc)

Szürrealizmus

 • elsősorban francia mozgalom, de jelentős helyszínei. Belgium, Prága, USA
  • francia surréalisme, azaz valóság fölöttiség, valóságon túliság kifejezésekből ered
 • az avantgárd legnagyobb hatású irányzata, mely a polgári rend ellen lázadt
  • részt vett a politikai életben
 • a szürrealizmus kifejezést Apollinaire használta először Teiresziász emlői című színdarabjának 1917-es előszavában
  • első kiáltvány: 1924, Breton (volt dadaista)
 • két világsíkot feltételez: egy látható és egy ellenőrizhető valószerűt, illetve egy látomásos, fantasztikus, álomszerű irreálist
  • ez utóbbi felszabadítására törekszik, a tudatalattiban vélve megtalálni az ember igazi, hamisítatlan énjét, az ártatlanságot és a szabadságot, illetve a költészet ismeretlen gazdagságának új lehetőségeit
  • célja az ember felszabadítása
 • előzményei: sokféle szellemi hatást mutat (Bergson, Freud, Hegel, Marx, Einstein, misztika, okkultizmus, parapszichológia)
  • előzményükként tartják számon Novalis, Hölderlin, Blake, Coleridge, Lautréamont művészetét
  • az irányzat legközvetlenebb elődje Apollinaire
  • mozgalmi előzménye a dada
  • az új létrehozását, az ember felszabadítását tekintették fő céljuknak
 • jellemzői: sajátos alkotómódszerük az önműködő (automatikus) írás
  • poétikai eszközük a szürrealista kép (tudatalatti tartalmak, álom, önkívület, asszociáció)
  • a szürrealista vers lényegében szabad képzelettársításokra épülő képsorozat, melyben a kép elemei nincsenek egymással logikai kapcsolatban
  • az eljárás szokatlanságával, meghökkentő voltával új lehetőségeket teremtettek a XX. századi költészet számára

 • képviselői: Louis Aragon, André Breton, Paul Éluard, René Char
  • Kassák Lajos, József Attila, Illyés Gyula, Weöres Sándor, Sőtér István, Határ Győző
 • a szürrealista próza naplóformát használ, mozzanatokból építkezik
 • a drámában megjelenik az oksági összefüggéseket lazító-feloldó álomszerűség, csoda, őrület
 • a festészetre jellemző a szorongásos látomás
  • a festők tudat alól fölmerülő mitikus formákat, jelképeket festenek
  • aprólékos részlettel festik meg az abszurd víziót (pl.: Dalí)
  • felrúgják a hagyományos gondolkodást képalkotást
  • De Chirico (Szürrealista Galéria), Salvador Dalí, Marc Chagall, René Magritte, joan Miró
 • filmekben Luis Buruel művészete jelentős
 • a mai napig érezhető hatása
  • a művészek a fantázia, a tudatalattiság létébe menekülnek
 • 1925-ben csatlakoztak a kommunistákhoz
 • 1933 után a mozgalom kettéválik, de mikor Európában felerősödik a fasizmus, újraegyesülnek
 • önműködő írás: nincsenek központozások, írásjelek
  • szabad asszociációk jellemzik (olykor távoli dolgok kerülnek egymás mellé)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók

Blogarchívum