2010. június 2., szerda

15. A szöveg felépítése, egységei, szerkesztési szabályai

15. A szöveg felépítése, egységei, szerkesztési szabályai

Szövegnek tekinthetünk minden formába öntött megnyilatkozást, amely tartalmilag a teljesség, megformáltságban a kerekség, lezártság érzetét kelti. Terjedelme és megformáltsága a beszélő mondanivalójához és a közlés céljához, szerepéhez (tájékoztatás, kifejezés, felhívás) igazodik, lehet rögtönzött, mindennapi szöveg (pl. párbeszéd), de lehet igényesen megszerkesztett mű (pl. önéletrajz, dolgozat, értekezés) is. A szöveg a kommunikációs folyamat része, egymáshoz kapcsolódó mondatok láncolata, gyakran a mondatnál nagyobb egységekre is bontható: bekezdésekre, fejezetekre.

A szerkezet alapvetően három részből áll (makroszerkezet):

􀂃 bevezetés: ide kerül az értekezés céljának megjelölése, a téma körülhatárolása, főbb szempontok megjelölése. Előremutatás a szöveg egészére, felkelti az érdeklődést.

􀂃 tárgyalás: kifejtés (érvelés, cáfolat), a szöveg legterjedelmesebb része, mely több kisebb egységre, bekezdésekre tagolható. A bekezdések alkotják a szöveg mikroszerkezetét, és ezek is három részre ragolhatók: tételmondat, kifejtés, következtetés. A tételmondatok legtöbbször a bekezdés elejére kerülnek, összefoglaló szerepük van, kiemelt hangsúlyt kapnak. A bekezdés többi mondata a tételmondatot bizonyítja érveléssel vagy cáfolással (tények összegzése, következtetés levonása). A hatás szempontjából fontos a megfelelő mondatfajták és a közlő szándékának megfelelő hangnem megválasztása.

􀂃 befejezés: összefoglaló szerepe van, visszatekint a szöveg egészére, esetleg tanulságot von le.

A szöveg szerkesztésének időrendi sorrendje:

􀂃 a téma pontos körülhatárolása a címnek megfelelően

􀂃 anyaggyűjtés (pl. szemelvények , részletek kiválasztása cédulákkal)

􀂃 az anyag elrendezése (vázlat készítése, majd az anyag ez alapján való rendszerezése)

􀂃 megszövegezés a szövegkohézió szabályainak megfelelően

A szöveg szerkezete legyen:

􀂃 kapcsolatos: minden résznek össze kell függnie az előzővel és következővel (kohézió)

􀂃 tagolt: a részek ne mosódjanak össze, világosan különüljenek el egymástól

􀂃 haladó: a befogadó (olvasó, hallgató) érezze, hogy újabb ismereteket szerez

􀂃 kerek, lezárt: a befejezés pontosan foglalja össze, egyszerűen zárja le a témát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók

Blogarchívum