2010. május 25., kedd

Radnóti Miklós eclogái

Radnóti Miklós

(1905-1944)

Költő, műfordító, prózaíró volt. Életművével ma már a magyar irodalom klasszikusai között foglal helyet.

Élete:

 • 1905: Budapest, zsidó értelmiségi család
 • 12 éves korától nagybátyja neveli
 • 1927: érettségi, majd textilipari főiskola, de már vonzza az irodalom
 • 1930-34: szegedi egyetem
 • 1935. aug.: feleségül veszi élete egyetlen szerelmét, Gyarmati Fannit
 • Zsidó származása miatt 1940-től munkaszolgálatok
 • 1944. szept. 17.: agyonlövik, halála után holttestét megtalálták, verseit eljuttatták barátjának

Újságai:

 • 1928: 2 szám
 • Kortárs: avantgárd, példakép: Kassák
 • Valóság: József Attila indította, munkatárs, majd barát
 • Nyugat: 3. nemzedék tagja

Művei:

 • 1930: Pogány köszöntő:
  • rímtelen expresszionisztikus szabad versek
 • 1931: Újmódi pásztorok éneke:
  • idill: boldogság, harmónia ---- természet, szerelem
  • elégia: szomorúság
 • 1933: Lábadozó szél:
  • idill+lázadás: társadalmi tartalom
  • szabad versek
  • klasszikus időmértékes verselés, strófaszerkezet
 • 1935: Újhold:
  • fenyegetettség állapota: szorongás
  • szerelem, természet – idill
  • Mint a bika: 1933:
   • átmenet
   • bika: pásztorok, fiatal: energikus, gyorsan reagál, idős: megfontolt, tapasztalt, óvatos
   • hasonlat
  • Kortárs útlevelére: 1934:
   • kötetzáró
   • párhuzam a Mint a bikával
   • 3 lehetőséget ad:
    • vadmacska: önvédelem (talán túlél)
    • sár: behódoló (biztosabb a túlélés)
    • lázadás, küzdelem: kicsi a túlélés esélye, de Radnóti ezzel ért egyet, a jövőért küzd
 • 1936: Járkálj csak, halálraítélt!
  • központi gondolat: halálközelség
  • kettőség: otthoni idill ↔ valóság (fasizmus)
  • fenyegetettség belejátszik az idillbe
  • lezáródik az avantgárd korszaka: teljesen visszatér a kötött formákhoz
  • klasszicizálódik: az életben minden kaotikus és zűrzavaros – versei ezért szabályosság válnak---„legalább ott legyen rend”
  • Járkálj csak, halálraítélt!
   • 1. vsz.: macska hasonlat, rémület
   • 2. vsz.: borzalom és veszedelem, sziszegő hangok
   • 3. vsz.: mostani követelmény megfogalmazása, tisztaéletűség
   • 4. vsz.: úgyis meghal, de közben harcol is
 • 1938: Meredek út:
  • telítődik ellenséges indulatokkal az idilli táj, rém-iszonyat mindenütt jelen van
  • teljes visszatérés a klasszicizmushoz
  • az antikvitás verselése: hexameter
  • eclogák
 • 1946: Tajtékos ég:
  • posztumusz kötet
  • verseket ő állította össze
  • halála megakadályozta megjelenésüket
  • Pl.: Á la recherche…(számba veszi a múltat, lemondó), Erőltetett menet (kétségbeesett, de elszánt), Razglednicák (menetelés gyötrelmeiről)

Eclogák:

 • Theokritosz pásztorokról szóló drámai életképeit nevezte idillnek, majd Vergilius irt az idillek mintájára hexameteres költeményeket, melyek az Eclogae (görög szó, jelentése: szemelvény) címmel váltak ismertté
 • Idill és ekloga összemosódott: a természetben ártatlanul és boldogan élő ember eszményített ábrázolása
 • Idill: kellemesen harmonikus állapotot, boldogságkeresést jelöl
 • Műfaji meghatározás: Olyan költemény, amely többnyire pásztori környezetben élő vagy oda vágyó emberek szelíd világát, illetve a békés élet utáni vágyakozását fejezi ki; párbeszédes és hexameteres formájú.

Radnóti eclogái:

 • 1937: Felkérték, hogy vegyen részt a Vergilius eclogák magyarra fordításában, elvállalta
 • Címe lett volna: Pásztori Magyar Vergilius
 • Lefordít kilencet és rádöbben, hogy a kor, amiről Vergilius írt, olyan, mint a fasizmus
 • Megírja 1. saját eclogáját
 • Vergilius után csak Radnóti írt eclogákat (8-at), ezek 1938 és 1944 között születtek
 • 1., 2., 4., 8. megőrzi a párbeszédes formát
 • Alkalmanként elrugaszkodik a hexameteres verseléstől, naplószerűen a béke és háború idejét, az ellenállást és a szenvedést írja le
 • Az eclogákban egy teljesen érett költő szólal meg, aki a szörnyű években találja meg saját hangját az idill és a tragédia összeolvadásában, a félelem és a fájdalom klasszikus megfegyelmezésében

Első ecloga:

 • Vergilius és Theokritosz hagyományait eleveníti fel
 • A költő és a pásztor párbeszédére épül
 • A pásztor csak itt szerepel, mint beszélgetőtárs
 • Saját maga párbeszéde
 • Monologikus, képzelt dialógus
 • 1938-ban írta, a többit 2-2,5 év szünettel, majd 3-at 44-ben, az utolsót ott, ahol fogva tartották
 • Nyitányvers
 • A pásztor a költő másik énje
 • Egyik felől idill, másik felől háború, fasizmus
 • Költő passzívabb, de nem elkeseredett, optimistább: pozitívan végzi a beszélgetést
 • József Attilát is megemlíti
 • Élni és írni: egyet jelent neki
 • Tölgyhasonlat: költő magatartás: a halálraítéltség tudatában is a halál pillanatáig új levelet hajtó, erős tölgyként kell élnie

Második ecloga:

 • Általában hexameterben írt költemény
 • A pilóta (repülő) és a költő dialógusára épül
 • A katonák lelki veszteségét és fájdalmát jeleníti meg

Harmadik ecloga:

 • A költő monológja a múzsához

Negyedik ecloga:

 • 1943: szenvedélyes szabadságvágy
 • Távolodik a hexameteres soroktól
 • Megtartja még a dialógust
 • Tragikus embersors ábrázolása
 • Párbeszéd: formái: háború, saját sorsa, következmény
 • Itt már érzi, hogy meg fog halni
 • Elsőhöz képest pesszimistább: ettől kezdve minden verse pesszimista
 • A „Hang” bátorít és bizakodik, ő optimistább
 • A haláltudat és az életösztön viaskodik
 • Nosztalgikus: csak a múltban van idill
 • Jellegzetes motívumok: a szárnyas lélek, a zuhanás, a repülés

Töredék (Hatodik ecloga):

 • 1934 novemberében Bálint György költő emlékére írja
 • A természeti kép az emberi érzést, a baráti gyöngédséget eleveníti meg
 • Sokkal többet mondana el, mint amennyit el lehet
 • Anafora
 • Minden versszak egy mondat, egy fontos gondolat: emberi hősiesség, hallgatás, nem behódolás, üldöztetés
 • Jambikus verselés
 • Pontozás: romantika (Anyegin)
 • Mint aki meghalt – túlvilágról szól

Hetedik ecloga:

 • 1944. július
 • Munkatáborban írta: Lager Heidenau
 • Ellentétre épül: idill (otthon, haza) ↔ valóság (láger)
 • Impresszionizmus, klasszicizmus, expresszionizmus
 • Hangulata: elégikus, nosztalgikus, beletörődött
 • Pesszimista, de van némi bizakodás: Fanni
 • Ecloga:
  • Cím
  • Képzeletbeli párbeszéd (nagy belső monológ)
  • Pásztori jelleg nincs
  • Hangnemet megőrzi
  • Hexameter – szimbólum: költészete, kultúra, humánum
 • 1. és 6. vsz.: keret (látod-e): tábor + haza
 • 1. vsz.-ban megjelöli a pontos helyet, időt, sor kerül a környezetrajzra
 • „Látod-e” megszólítás: bizalmas, csöndes hang, a csak egy emberhez szóló beszéd, amely a szerelmi vallomás szavaival zárul
 • Ránehezedik a valóság
 • 2. vsz.: „Mondd, van-e ott haza még, ahol értek e hexameter is?” A hexameter az emberiséget jelentette Radnótinak, a költői szót, a megformáltságot, mely erkölcsi támaszt adott számára
 • 3. vsz.: E/1, a versírást fogalmazza versbe, a lágerben élő költőt rajzolja meg
 • 4.-5. vsz.: tábor, halálérzet
 • 4. vsz.: alliterációk zsongása
 • 5. vsz.: visszatér a verskezdő szögesdrót, a képzelet elröptet, de az ész visszaránt. A szakasz közepén megszólítja a hitvest, de fogalmi szinten olvasójának értelmére hat elsősorban egy keserűen ironikus megállapítással
 • 6. vsz.: keret, újra a tábor látképe. Az utolsó sor egy összefoglaló vallomás, mely kétségbeesés és számvetés is, a vágyakozás és a kétségbeesés együttes megfogalmazása: „nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.”
 • A haza csak az 1.-2. versszakban jelenik meg – nem tesz ki egy egész versszakot
 • Minden szakasz önálló egység: elindít, kibont és lezár egy-egy képet, de a zárás egyben a következő kép nyitását is előkészíti
 • Emberséget makacsul őrző költő
 • Tudatos önfegyelem
 • Valóság: szenvedés, megalázottság, félelem, reménytelenség, haláltudat

Nyolcadik ecloga:

 • A költő és a próféta párbeszéde, mely a bibliai világra alapozódik

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók