2010. május 25., kedd

Petőfi Sándor forradalmi költészete

Petőfi Sándor

(1823-1849)

Arany János: „A világ legjelentékenyebb írói közé tartozik.”
Művészete a romantika kiteljesedését, de egyben annak meghaladását is jelentette.

Forradalmi látomásköltészet

 • Életrajzi háttér:
  • 1846-ra túljut a válságkorszakán (általános kedvetlenség, gyötri a tehetetlenség, művészi elégedetlenség).
  • 1846 tavaszától a világforradalom lázában ég, a nemzeti és az egyetemes emberi szabadság ügye 1848-ig szorosan összekapcsolódik gondolkodásában.
  • 1846 márciusában létrehozza a Tízek Társaságát: hasonló gondolkodású fiatal írók érdekszövetsége, összefogva kívánnak védekezni a szerkesztők és a kiadók önkényessége ellen, lapot akarnak indítani (Pesti Füzetek), de nem engedélyezik, a közvélemény és a bécsi titkosrendőrség is felfigyel rájuk, helyük: Pilvax kávéház, tagok: pl. Jókai, Tompa Mihály.
 • Kifejlődését elősegítették:
  • vándorlás
  • baráti beszélgetések
  • tanulás (francia, olasz)
  • társadalmi egyenlőtlenség gyűlölete
  • felvilágosodás eszméje (Rousseau hatása)
  • babonák tagadása
  • romantika célkitűzései (emberiség megváltása, az emberi cselekvés célja a boldogság)
 • Látnokköltőiség:
  • első, aki megjövendöli a forradalmat
  • nemcsak a látnokiság, hanem a látomás is megjelenik
 • A szabad és boldog jövő megteremtésére mozgósít
 • Látomásversek, politikai líra
 • Témakörei:
  • világszabadság (pl. Egy gondolat…)
  • világot megtisztító vérözön (pl. Levél Várady Antalhoz)
  • jók és gonoszak harca (pl. Az ítélet)
  • az eljövendő Kánaán leírása (pl. A XIX. század költői)
 • 1846. december: Egy gondolat bánt engemet…:
  • Keletkezés: óév búcsúztatása, születésnapja, nagy változások előtt áll a világ
  • Műfaj: rapszódia
  • Téma: filozófiája, halála módja
  • Verselés: váltakozó hosszúságú sorok (lüktetés), jambusok, anapesztusok
  • Rímelés: páros rím
  • 1. rész: 1-12. sor
   • észrevétlen, hosszú elmúlás elutasítása: 2 hasonlat, 2 felkiáltás
   • erős, hirtelen halál: 2 metafora, az előzőnek csak vágybeli ellentéte, de ugyanúgy passzív, elfogadhatatlan
  • 2. rész: 13-30. sor
   • töprengés
   • cselekvő halál látomása
   • egyetlen körmondat: események időrendben
   • világszabadság: szó erőteljesen hangsúlyos, önálló sort alkot
   • ismétlés: erősíti a nagy ütközet elképzelését
   • E/1-re vált: közvetlen összecsapás: megnyugtató, önfeláldozó, hősi halál
  • 3. rész: 31-36. sor
   • lecsendesedett: történés lelassul
   • ünnepélyes temetés látomása
   • zárás: világszabadság: legfőbb gondolat
 • 1847. január: A XIX. század költői:
  • Ars Poetica: költői feladat újfajta értelmezése: vezeti a népet (→lángoszlop): új eszmék, forradalmi célok; hivatásának romantikus értelmezése
  • Kompozíció: kerek, zárt, szinte klasszicista ízlésű: a hangsúly az érvelésen, a meggyőzésen van, nem az érzelmeken
  • 1. vsz.:
   • figyelmeztet a feladat nehézségére: azok hagyják abba, akik befelé fordulnak, csak magukról írnak
   • felszólít, tagad
   • hamis próféták, álköltők leírása
   • E/3→E/2: személyesebb, közvetlenebb
  • 2. vsz.:
   • T/1
   • jó költő, vatesköltő leírása
   • bibliai példa: Exodus (Kivonulás)
  • 3-4. vsz.:
   • buzdítás
   • hamis próféták átkozása, negatív jellemzése
   • bizonyíték: szenvedések
  • 5. vsz.:
   • jóslat: romantikus körmondat (Ha majd…): anafora
   • 3 feltétel: anyagi, jogi és kulturális egyenlőség
  • 6. vsz.:
   • rövid kérdés és válasz: küzdeni kell
   • küszködés, romantikus feladat-meghatározás
   • következmény: siker vagy bukás (→halál): romantikus, ellágyuló képek
   • meghalni a jó ügyért nem hasztalan: megbékél vele
 • 1847. április: Az ítélet:
  • Cím: bibliai utolsó ítélet végső igazságtételére utal
  • Téma: költő saját történelemszemlélete: jók és gonoszak nagy harca
  • Magyarázó jellegű: kevesebb a személyes átéltség, jövőbe néző próféta szertartásos szerepe
  • Versforma: hexameteres
  • Hangulat: optimista: máról holnapra beteljesülhetnek az emberiség évezredes álmai
  • Szerkezet:
   • hiányzik az erőteljes kezdés: nyugodt
   • nincs indoklás: leírja az eljövendő eseményeket
   • romantikus látomás: ha kell, legyen vérfolyam: utolsó ítélet, mely megtisztítja a földet→jók győzelme

Költészete a forradalom és a szabadságharc idején

 • Életrajzi háttér: 1848 januárjában az itáliai forradalom nyomán igazolva látja elképzeléseit. Ettől kezdve a politikai szenvedélyek magasfeszültségében él.
 • 1848. március 13.: Nemzeti dal:
  • Keletkezés:
   • március 13-án írta, 18-án akarta előadni az ellenzéki kör bálján
   • 14-én elhangzott a Pilvax kávéházban, majd 15-én sokfelé
   • szabad sajtó ezt nyomtatta ki először
  • Műfaj: dal
  • Típus: kiáltványvers: elsöprő erejű, tömegmozgató, magyar Marseillaise: induló, együttesen énekelt kardal
  • Verselés: kétütemű felező nyolcas
  • Rímelés: páros, refrénben félrím
  • Refrén:
   • tiltakozás megerősítése
   • tömeg állandó érzelmi szinten tartása
   • T/1: szónok és nép egybeforrt akarata
  • Szerkezet:
   • 1. vsz.: felszólítás, tettre buzdítás, kérdés-válasz: rabság elleni tiltakozás
   • 2. vsz.: ősapák szabadon éltek, kárhozottak most a szolgaföldben
   • 3. vsz.: kikel azok ellen, akikben nincs önbecsülés, becsület, önfeláldozás a hazáért
   • 4. vsz.: férfiúi önérzet: kard és lánc metaforikus szembeállítása
   • 5. vsz.: távoli jövő dicsősége, történelemátformáló tett→régi nagy hír
   • 6. vsz.: lágyabb, érzelmesebb hang, vallásos képzetek a dicső jövőről
 • Március 15.-ei események vezető alakja, hőse, a politikai eredményeket kevesellte.
 • Március 15-e után egyre kizárólagosabb uralomra jut költészetében a politika.
 • 1848. március: A szabadsághoz:
  • Keletkezés: forradalom alatt
  • Cím: tartalmazza a mondanivalót: a szabadság a legfőbb érték
  • Szabadság: megszemélyesíti: nő
  • Hangulat: bizakodó, ünnepélyes
  • Zárás: biztat: megszerezhető, de vigyázni kell rá
  • Cél: zsarnokság elleni gyűlölet fokozása
 • 1848. március: Föltámadott a tenger: lendülete a nagy népgyűlések szenvedélyét közvetíti
 • 1848. március vége: Királyellenes versek:
  • A királyokhoz: képviselőjelöltként elbukott, menekülniük kell Júliával
  • Akasszátok fel a királyokat: nyílt, közérthető beszéd, vészjósló fenyegetés
 • 1848. augusztus: Respublika:
  • Téma: politikai elv következetes vállalása: a köztársasági államforma mellett agitál
  • Respublika: megszemélyesíti: nő, még távol van
  • Megszólítással indul, E/2, E/1, halál-motívum
 • 1849 januárjában csatlakozik Bem tábornok csapataihoz, fiát, Zoltánt (1848. december 15-én született) Júliával együtt Nagyszalontán helyezi el Aranyéknál.
 • 1849. március: Pacsirtaszót hallok megint…:
  • A harci zaj közepette az idilli pillanatot ragadja meg
  • Eszébe jut, hogy ő költő, nemcsak katona
  • Felidézi a költészet és a szerelem áldásait
  • A remény segíti megálmodni a múlt boldogságát a jövőben is
 • 1849. július: Szörnyű idő…:
  • Legutolsó költeménye, hattyúdala
  • Teljes lelki összeomlás, legsötétebb reménytelenség
  • Szörnyű vízió: a harcban a magyarok híre is elenyészik, mert senki sem fogja túlélni
 • 1849. július 31-én a segesvári ütközet során eltűnik. Sokféle visszaemlékezés, hír és rémhír szólt sorsáról, az igazat azonban mindmáig senki sem tudja. Sírjának helye ismeretlen.

Az apostol

 • Keletkezés: 1848. szeptember (júniusban a szabadszállási képviselőválasztáson elbukott, Júliával menekülniük kell a félrevezetett nép elől)
 • Műfaj: romantikus elbeszélő költemény: eseménysort mond el verses formában, lírai (hogyan élte meg, eszmék) és drámai (in medias res, befejezés) elemekkel
 • Indítás: in medias res: jelen idő, nyomorgó család
 • Cselekménysor: csak a fő mozzanatokat írja le: árvaság, szolgasors ellen lázadás, stb.
 • Hangsúly: a gondolatok, az érzések megjelenítésén van
 • Helyszín: főváros (bérkocsi, nyomda) és falu (földbirtokos, pap, templom, kastély): társadalmi körkép→feladat alátámasztása
 • Hangulat: szomorkás, lehangoló, ironikus, monológok: ünnepélyes, lírai, elgondolkodtató
 • Életrajzi motívumok:
  • születés ideje
  • kalandos fiatalkor: nyugtalanság
  • szegénység
  • falu→Erdőd
  • kastély kisasszonya→Júlia
  • másolás
  • világszemlélet: korán jött forradalmár
  • jellembeli hasonlóságok
 • Szilveszter jelleme:
  • forrófejű
  • rajongani tudó
  • szenvedélyes
  • indulatos
  • következetes
 • Szilveszter eszméi:
  • hatalom elleni lázadás
  • szabadság, igazság: tökéletes társadalom
 • Szilveszter bukásának okai:
  • valóság↔eszméi: nép ellene fordult: nem ismerik erejüket→magányos forradalmár
  • rádöbben, hogy a történelmet nem a tiszta erkölcs és a szép eszmények irányítják
 • Imitatio Christi: feláldozza magát a népért
 • Mondanivaló: „egy fecske nem csinál nyarat”, de el fog jönni a kor, amikor eszméi megvalósulnak („szőlőszem”-hasonlat)
 • Befejezés: tragédia: fizikailag elbukik, erkölcsileg győz
 • Verselés: időmértékes, jambikus, szabad szótagszámú sorok
 • Rímelés: rím nélküli
 • Értékelés: Illyés Gyula: Petőfi legnagyobb vállalkozása, „a költő eszméinek szótára”
 • Az Apostol és a János vitéz közti hasonlóságok:
  • egy főszereplő, egy cselekményszál
  • árvák, hányattatott gyerekkor
  • in medias res
 • Az Apostol és a János vitéz közti különbségek:
János vitéz Az apostol
falu város
nyár ősz
kalandok előtt kalandok közben
optimista, lelkes forradalom után: pesszimista
nép egyszerű fia is lehet boldog fizikai bukás, erkölcsi győzelem

2 megjegyzés:

 1. Hálás vagyok a remek vázlatokért,nagyon nagy segítséget jelent.Köszönöm!

  VálaszTörlés
 2. Hálás vagyok a remek vázlatokért,nagyon nagy segítséget jelent.Köszönöm!

  VálaszTörlés

Rendszeres olvasók