2010. május 25., kedd

Madách - Az ember tragédiája

Madách Imre: Az ember tragédiája

(1859-60)

Madách remekműve, amelyre szinte egész életében készült. Halhatatlanságának titka abban rejlik, hogy minden kor számára van érvényes mondanivalója, s nyugtalanító, felzaklató kérdései még ma sem idejétmúltak.

Keletkezés

 • Először Arany János Faust-utánzatnak vélte, de később rájött, hogy igen jeles mű, drámailag jó, csak verselési változtatásokat javasolt.
 • Egy csüggedés-korszak végén s egy újra reménykedő korszak hajnalán keletkezett.
 • Madách romantikus hite megrendült: lelki-világnézeti válság: az emberi haladásért folytatott küzdelem értelmetlenségének élménye, a kiábrándultság és a hinni akarás belső vitája, ellentéte.

Műfaj

 • Emberiségdráma, drámai költemény: az emberiség nagy kérdéseit boncolgatja, nincs helyi aktualitás, az egész európai civilizáció nevében szólal fel, filozófiai jelleg.
 • Lírai dráma: tipikusan romantikus.

Előzmények

 • Dante: Isteni színjáték: Érett korú férfi más tudásra, halhatatlanságra vágyik.
 • Milton: Elveszett Paradicsom: Az emberiség végzetét mutatja be a pokol és a paradicsom ellentétében.
 • Goethe: Faust: Az értelem és az akarat szabadsága ráébreszthet a hiányokra is. Végkicsengése pozitív: a kudarcok nem törhetik meg az embert, soha nem szabad beletörődni.

Téma

 • A kor szorongásait eleveníti fel.
 • A végletességig élezi ki a lét pesszimista értelmezését, hogy bebizonyítsa ennek ellenére a világ logikus rendjét, az élet értelmét, az ember legyőzhetetlenségét.
 • Számvetés és program.

Kérdések

 • Elsősorban nem tanít, nem kijelent, hanem inkább kérdez.
 • Van-e értelme, célja az emberi létnek?
 • Fejlődik-e a világ, az emberiség? A fejlődés egyenes vonalú-e?
 • Szabad-e az akarat? (determinizmus)
 • Mi az eszmék sorsa a történelemben?
 • Milyen kapcsolatban áll egymással az egyén és a tömeg, a férfi és a nő, a tudomány és az áltudomány?

Esetleges válaszok, elképzelések

 • Tagadja a szélsőséges determinizmust.
 • Hirdeti az anyag és a szellem, a test és a lélek egyensúlyát: gyarlóság és megváltás forrása.
 • Az akarat nem tekinthető végtelenül szabadnak, de semmibe venni sem szabad.

Szerkezet

 • 15 színből áll
 • Keretes szerkesztés:
  • keretszínek: bibliai
   • 1-3. szín: A mennyekben, A Paradicsomban, A Paradicsomon kívül
   • 15. szín: A Paradicsomon kívül
  • történeti színek:
   • 4-6. szín: Egyiptom, Athén, Róma → ókor, múlt
   • 7-8. szín, 10. szín: Konstantinápoly, Prága → középkor, múlt
   • 9. szín: Párizs →újkor, múlt, álom az álomban
   • 11. szín: London → újkor, jelen
   • 12-14. szín: Falanszter, Az űr, Eszkimó-világ → jövő
 • Az álom szerepe:
  • korlátlan cselekvési lehetőséget biztosít a szereplőknek és az írónak is
  • két kényszer: kötődnie kell az álmodó személyéhez és egyszer fel kell ébrednie
 • Időkeret: kb. 10000 év

Szereplők

 • Lucifer:
  • minden színben szerepel, csak Párizsban nem szól
  • ő irányít
  • tagadás és kételkedés megtestesítője
  • bukott forradalom utáni időszak szemléletét tükrözi
  • hirdeti a determinizmust
  • a színek neki adnak igazat
  • célja az Úr világának megdöntése, az ember megsemmisítése
  • végzete a szüntelen bukás, de ennek tudatában is vállalja a lázadó szerepét
  • a jövőt tudatos célzatossággal mutatja meg: a korok általában a hanyatló fázisukban jelennek meg, s így a negatívumok vannak előtérben
  • a történeti színekben Ádám kísérője: nagy igazságokat mond ki, hamis illúziókat leplez le, éles elméjű kritikus
 • Ádám:
  • csak az 1. színben nem szerepel
  • ő álmodik: tudja, ki ő
  • tiszta szellem képviselője
  • 48-as eszmék közvetítője
  • az emberiség fejlődését és a szabadság leendő megvalósulását hirdeti: szabadság vágya különbözteti meg a többi élőlénytől
  • Lucifer romboló szándékú bírálatai, örökös tagadása lendítik újabb küzdelemre
 • Éva:
  • az 1. és a 13. színben (Az űr) nem szerepel
  • nem ő álmodik: nem tudja a szerepét
  • természet képviselője
  • életszerű alak: hol rossz, hol jó
  • a kort és ellentmondásait tükrözi
  • biztosítja a dráma menetét és folytonosságát
  • egyénisége ellentmondásos: Egyiptom: szeretet, Athén: házastársi hűség, Róma: egyszerűség, Konstantinápoly: aszkézis, stb.
  • paradicsomi üzenet: a nő és a gyermek továbbítja az édeni boldogságot

Keretszínek

 • Történet: Az Úr és Lucifer között konfliktus támad. Lucifer fellázad az Úr ellen, tagadja a megteremtett világ jogosultságát, tökéletességét, a legfőbb művében, az emberben akarja az Urat vereséggel sújtani: az embert akarja megsemmisíteni, kiiktatni a teremtésből. Az emberre bocsátott álom segítségében célját már-már eléri, de Éva anyasága meghiúsítja terveit, s Lucifer végül elbukik.
 • I. szín: A mennyekben:
  • ember teremtése: bibliai teremtéstörténet, tragédia expozíciója
  • világhimnusz: a teremtés, a létezés, az alkotás öröme, dicsérete
  • a világegyetem isteni és ördögi tartományokból áll: számolni kell az ártó erőkkel is a tökéletességben való hit mellett
  • Isten: erő, tudás, gyönyör egésze: tökéletesség, a világot mozgással tölti ki, jóság
  • Lucifer: nyugtalanság, kárhozat, gőg, túlzott önértékelés, élet és minden magasabb érték tagadása
 • II. szín: A Paradicsomban:
  • az élet szép, az ember úr minden felett, mert érzi az Úr támogatását, gondoskodását
  • Lucifer megjelenésével felbomlik az összhang, Úrral való közvetlen kapcsolat megszakad
  • Lucifer célja: felébreszteni Ádámban saját erejét és tudatát → Úr fennhatósága alól kiszabadulni
  • alma leszakítása: elvesztik az Édent
  • Ádám: hiúság, hatalomvágy
  • Éva: nem bánta meg, engedelmeskedni kell a vágyainak
 • III. szín: A Paradicsomon kívül:
  • megpróbálják a Földet az Édenhez hasonlóvá tenni, főleg Éva
  • különbség: nincs dicsfény
  • Ádám védekezni próbál: otthonteremtés, tudni akarja, miért fog küzdeni, szenvedni – immár önerejére támaszkodva
 • Nyugvópontra jut az a gondolatsor, hogy az ember helye a természetben úgy alakult, ahogy:
  • az Úr kijelölte
  • Lucifer értelmezi
  • Ádám átéli
 • XV. szín: A Paradicsomon kívül:
  • felébred Ádám: öngyilkos akar lenni: nem tökéletes a világ, utódok sorsa nem a fejlődés, hanem a romlás
  • Éva terhes: anyának érzi magát → reményt ad
  • Ádám belátja, hogy vállalnia kell a küzdelmet: az élet folytatása számára erkölcsi paranccsá vált
  • Úr hangja: „Mondottam ember: küzdj’ és bízva bízzál!”
  • befejezés: optimista: minden kudarc után újat akar teremteni, sosem tudja elfogadni a meglévő rosszat

Történeti színek általános jellemzői

 • Fiktívek, mesterségesek: csak bizonyos korok bizonyos jellemzőit, egy-egy korra jellemző szituációt jelenítenek meg: pl. Egyiptom: piramis, Athén: népgyűlés, stb.
 • Tükröződik bennük a hegeli történetfilozófia: egy-egy vezéreszme határozza meg egy-egy történeti korszak lényegét.
 • Minden szín 1-1 eszmét hordoz.
 • Minden eszme magában hordozza az ellentétét is → kudarc.
 • Az egyes történelmi korszakokat Ádám előzetes célkitűzései indítják el.
 • Minden szín 1-1 társadalmi berendezkedést mutat be.
 • Ádám célja: Éden újrateremtése a Földön, teljesség megvalósítása → minden szín egy lehetőség.
 • Lucifer célja: bebizonyítani, hogy az ember bukásra van ítélve.

IV. szín: Egyiptom

 • Ádám: fáraó, Lucifer: miniszter, Éva: rabszolga felesége
 • Egyeduralom
 • Ádám nem boldog, a dicsőséget szomjazza
 • Rabszolga: „milljók egy miatt”
 • Egyén ↔ tömeg
 • Éva szavai nyomán megszületik Ádámban a szabadság-eszme


V. szín: Athén

 • Ádám: Miltiadész, Lucifer: harcos, Éva: Lucia
 • Szabadság-eszme, egyenlőség torz megvalósulása
 • A nép ki van szolgáltatva a jellemtelen demagógoknak → halálra ítéli szabadsága védelmezőjét, nem tud mit kezdeni szabadságával
 • Ádám kudarca után megtagad minden eszmét és erényt, lemond közéleti céljairól, a gyönyörben, a hedonizmusban keres feledést

VI. szín: Róma

 • Ádám: Sergiolus, Lucifer: Miló, Éva: Júlia
 • Nem egy eszmének, hanem egy életformának, az élvezetekbe menekülésnek a csődjét ábrázolja
 • Testi ↔ lelki értékek
 • A közösség széthullott, egyedekre bomlott éltető eszme híján
 • Ádám: megcsömörlött, elfásult.
 • Pestis: megrendíti a többieket is, elpusztítja az erkölcstelen életet
 • Péter apostol szavaiban új eszme: kereszténység hitvallása: szeretet és testvériség

VII. szín: Konstantinápoly

 • Ádám: Tankréd, Lucifer: fegyvernök, Éva: Izióra
 • Ádám: keresztes lovag, csatából győztesen tér haza, de a polgárok tartanak tőle, hátha rabol vagy eretnek
 • Az egyház tanításai merev és embertelen dogmákká váltak
 • Ádámot eszményi szerelem fűzi Évához, de elválasztja őket a korszellem és az apácazárda fala
 • Ádám kiábrándultan a tudományba, a tudós szemlélődésbe menekül

VIII. szín: Prága I.

 • Ádám: Kepler, Lucifer: famulus, Éva: Borbála
 • Bomló feudalizmus, fásult és unott kor
 • Ádám: cselekvő történelmi hősből csupán szemlélő lesz: a világgal való nem törődés békéjét az univerzum titkait fürkésző reneszánsz tudósalakjában reméli megtalálni, de a társadalom áltudományt vár tőle, tudományát el kell titkolnia
 • Éva: gyengédség, kacérság, lelkifurdalás változatai egyesülnek benne, mégis vonzza Ádámot
 • Ádám a bor mámora segítségével olyan jövőről álmodik, mely nagy dolgokat képes véghezvinni

IX. szín: Párizs

 • Ádám: Danton, Lucifer: bakó, Éva: márkinő/forradalmár
 • A korábban már külön-külön megszületett eszmék (szabadság, egyenlőség, testvériség) most már együttesen öltenek testet
 • Ádám: megálmodja a nagy forradalmat: ész győzelme, korlátok ledöntése, újra cselekvő hős: rendíthetetlen meggyőződéssel áll az eszmék szolgálatába, szabadelvűség következetes szószólója
 • Éva: ellentétes szerepek: egyik vonzza Ádámot, a másiktól borzadva fordul el
 • Nagy egyéniség ↔ tömeg
 • Ádám sorsa bukás, mégis lelkesülten ébred, hisz a forradalomban (Madách véleménye)
 • Álom az álomban: lehetővé teszi, hogy a történeti színek szerkesztő elvének érvényesülése mellett (Ádámnak minden színből csalódottan kell távoznia) most Ádám mégis bizakodva ébredjen

X. szín: Prága II.

 • Ádám: Kepler, Lucifer: famulus, Éva: Borbála
 • Ádám rajongással emlékezik vissza a forradalomra
 • Tanítvány-jelenet: középkori tudományok értéktelenek, szellemi önállóságra kell törekedni
 • Madách saját ars poeticájaként a romantika programját hirdeti meg

XI. szín: London

 • Ettől a színtől kezdve Ádám már nem aktív, átalakul szerep nélküli szemlélővé, Luciferrel a nép tagjai
 • Éva: polgárlány
 • Madách jelene: a szabad verseny, a korai kapitalizmus kora
 • Nem kerek történet: epizódok füzére
 • Oly csüggesztően hiányzik a nagyság, hogy már tragikus, elbukó hősök sincsenek
 • Hasznosság elve érvényesül, minden áruvá vált, csődbe jutnak az egyes életsorsok
 • Éva: ártatlansága csak színlelt, Ádám csak hazugsággal tudja megszerezni rokonszenvét
 • Temetőjelenet: mindenki mást akart, de közös a végzetük: haláltánc
 • Éva nem zuhan a pusztulásba: szerelem, költészet, ifjúság diadalmaskodott a zűrzavar és a halál törvénye fölött
 • Ádám egy olyan társadalomba vágyik, melyet tudományosan irányítanak

XII. szín: Falanszter

 • Utópia
 • Ádám a kollektivizmusra alapozott társadalomban eleinte lelkesedik
 • Irányító eszme: ésszerűség, kollektív gazdasági érték
 • Cél: ember létének biztosítása
 • A tudomány célszerűvé vált, gátat szab az egyéniségnek, megszüntet minden szépséget, mint felesleges dolgot
 • Nincs szépség, szerelem, család, művészet
 • Ez az embertelen világ nem egy nagy eszme visszájára fordulása miatt jött létre, hanem kényszer hozta létre: természeti végzettel való szembeszegülés parancsa
 • Éva: megfosztják gyermekétől, Ádám iránti szerelmét veszedelmes betegségnek tartják
 • Ádám el akar szakadni a Földtől: puszta szellemi lénnyé szeretne válni

XIII. szín: Az űr

 • Utópia
 • Ádám Lucifer segítségével az űrben repül, Éva nincs jelen
 • Ádám a test és a szellem elszakadását akarja: meghalna, de minden érv ellenére visszavágyódik a Földre: a küzdelmet választja a kiábrándító vereségek dacára is
 • Küzdés heroizálása: lét értelme: nem a cél elérése, hanem maga a küzdelem lendületes folyamata az élet lényege (romantikus felfogás)
 • Legnagyobb bűn: közönyös belenyugvás a megváltoztathatatlanba
 • Ádám türelmetlenül várja, hogy milyen új tanért fog lelkesedni a Földön

XIV. szín: Eszkimó-világ

 • Utópia
 • A tudomány nem menthette meg a földi létet: Föld kihűlése
 • Az ember állattá silányult, erkölcsileg és fizikailag elkorcsosult
 • Itt már nem születhetnek nagy eszmék, ez az emberi történelem legutolsó, szégyenletes felvonása
 • Lucifer érvei egyre meggyőzőbbek: az ember tehetetlen, sorsát nem irányíthatja, a természeti törvények vergődő foglya csak
 • Nincs értelme az embernek → szükségszerűen meg fog semmisülni
 • Ádám undorodva fordul el Évától (eszkimó felesége): már nem eszmény, nem megtestesült költészet
 • Madách szerint a végső bukást a kozmikus erők okozzák, nem az emberi küzdelmek kudarca
 • Véget ér az álom

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók