2010. május 25., kedd

Arany János balladái

Arany János

(1817-1882)

Az irodalmi közvélemény Petőfi mellett az egyik legnagyobb magyar költőnek tartja.

Életműve:

 • 3 korszak: nagyepika, kisepika, líra (mind verses)
 • 1850-es években költői művészete válságba kerül (sok nagyepikai mű), ebből való kilábalás balladákkal, igazi egyéniség itt kerül felszínre

Verses kisepikai művek kialakulásának okai:

 • 50-es évek hangulata nem engedi nagy lélegzetű művek írását
 • tragikum iránti érzékenység
 • költői stílusa is alkalmas erre a műfajra (tömörítés, sűrítés, dialógus kedvelése, népies szavak előtérbe helyezése)
 • lelki folyamatok ábrázolása kedvelt témája

Ballada: kettős értelem

 • versforma: balladaforma (Villon)
  • 4 vsz.: versszakok refrénnel végződnek általában
  • 1-3.vsz.: 8-10 soros
  • 4. vsz.: 4-6 sor, általában ajánlás
 • műfaj: a 3 műnem határán
  • Gregus Ágost szerint: tragédia dalban elbeszélve
  • Mindig tragikus kimenetelű
  • Tele lírai elemmel
  • Cselekmény sűrített
  • Szaggatott elbeszélésmód
  • Balladai homály: szerkesztésmód: időbeli kihagyások, térbeli váltások, elhallgatás
  • Romantika fedezi fel: jellemzői miatt
  • Népköltészetből alakul ki (nemzeti vonás kedvelése)
  • Népballadák: pl.: Kádár Kata, Kőmíves Kelemen
  • Vígballada: Arany fedezte fel, pl.: Pázmán lovag
  • Műballada: „Arany a ballada Shakespeare-e”, a magyar műballadát világirodalmi szintűre emelte

Arany balladái:

   • (skót balladák hatása)
   • legjobban szerkesztett művei
   • célja: nemzet ügyének szolgálata

   jövőbe vetett hit ébrentartása (lsd: történelmi balladák)

   • különös gondot fordít a történetek lélektani indokoltságára (bűn és bűnhődés motívuma!!!)
   • nem tényeket, hanem a tények hatását fejti ki
   • történetek hitelesek, életszerűek
   • zenei ihletésűek
   • rendszerezésük:
    1. Keletkezés szerint:
     • Nagyszalontai időszak: 1847-51: első balladái, pl.: A varró lányok, A szőke Panni
     • Nagykőrösi: 1850-es évek: szinte legjobbak, pl.: Ágnes asszony, A walesi bárdok
     • Pesti évek: 1860-as évek: pl.: Endre királyfi
     • Budapesti évek: 1877: (Őszikék) pl.: Vörös rébék, Hídavatás
    2. Téma szerint:
     • Népi ihletésűek: parasztballadák: pl. Tengeri-hántás, A hamis tanú
     • Történelmi balladák: pl. Szondi két apródja, V. László
     • Romantikus ihletésű: pl. Tetemre hívás, Éjféli párbaj
     • Nagyvárosi ihletésűek: pl. Hídavatás
    3. Szerkezeti megoldás szerint:
     • Egyszólamú: cselekmény az időrendet követi, pl. A walesi bárdok
     • Egyszólamú körkörös felépítésű: befejezésben a kezdőkép visszatér (keretes), pl. Ágnes asszony
     • Többszólamú előrehaladó: szaggatottság, térben, időben párhuzamos történések mennek végbe, pl. Szondi két apródja

V. László:

   • 1853: többszólamú, történelmi, nagykőrösi
   • Izgatottság: éjjel, vihar, szaggatottság: dialógusok, monológ
   • 2 szál: rabok / király: végén összefonódnak (utolsó vsz.)
   • Királyt a „hű cseh” mérgezi meg
   • Cél: reménynyújtás a megfélemlített nemzetnek

Ágnes asszony:

   • 1853: nagykőrösi, népies ihletésű, egyszólamú, körkörös
   • Legnyugtalanítóbb központi motívuma: visszatérő, monoton, időtlen mosás
   • Szánandó és félelmetes (Sziszifuszi hordó…)
   • Oka: bűnhődése éppolyan rettenetes, mint bűne
   • 3 szerkezeti egység:
  1. 1-4. vsz.: balladai homály, sejthető a bűn, szórványos utalások, kérdésekre adott megtévesztő válaszok, kis idő
  2. 5-19. vsz.:

   5-7. vsz.: börtön: rémisztő

   8-19.vsz.: bíróság: legrövidebb időt öleli fel, terjedelmében leghosszabb, itt lélekben játszódnak az események, finom eszközökkel mutatja be a megőrülés folyamatát, dialógusok szerepe: a bűn teljes feltárása

  1. 20-26.vsz.: indítóképhez való visszatérés, időtlenítés, közel olyan rövid, mint az első rész, de hosszú időt ölel fel
   • Refrén: kiszakadhat a főszereplőből / lehet maga az elbeszélő (Arany) sajnálatos részvéte / hallgatóság érzelmi reagálása

Szondi két apródja:

   • 1856: többszólamú, történelmi, nagykőrösi
   • Téma: Drégely vár ostroma: 1552, törökellenes harcok, megadás ellenére Szondiék halálukig védték a várat
   • Történelmi hűség: forrásokat is használ hozzá:
  • Istvánffy Miklós: ő írta meg Zrínyi Miklós halálát is
  • Szalay László: kortárs, Magyarország története
  • Tinódi Lantos Sebestyén: Budai Ali pasa eleste 1552
   • Értékelés: Gyulai Pál: „Hűség és hősiesség balladája”
   • Célja: 2 különböző értékrend szembeállítása
   • Versforma: zaklatott menetű, nyugtalanítóan váltakozó ritmusú, időmértékes (anapesztusi sorok közepén erőteljes cezúra → zaklatottság)
   • Szerkezete:
  1. 1-2. vsz.: színhely leírása, időpont megadása, 3 jelképes hely:
   • bérc tetején rommá lőtt vár = hazaszeretet, önfeláldozás szimbóluma
   • szemközti hegyen Szondi sírja, itt térdelnek az apródok = hős magasztos nyugalma, túlvilági béke
   • lent, völgy: törökök = győztesek alantas diadalmámora
  1. 3-4. vsz.: drámai párbeszéd indul meg:
   • szultán + szolgája párbeszéde, szultán kérése: az apródok énekeljék meg az ő diadalát (ahogy Edward király is szerette volna)
   • zsarnok véres tette ↔ negédes, finomkodó beszédmodora, török szavak felhasználása
  1. 5. vsz.-tól: históriás éneket mondanak az apródok Szondiról, de Arany csak az ének közepétől írja le (ezt jelzi a … és a kötőszó a versszak elején)
   • páratlan strófák:
     • apródok éneke
     • múltbeli események felsorolása
     • emelkedett hangnem, pátosz
   • páros strófák:
     • szultán szolgájának beszéde, kérése, érvei…
     • Ali küldötte próbálja lecsalogatni a völgybe (erkölcsi romlás…)
     • hízelgő hangnem, burkolt fenyegetőzés
   • a szultán szolgája lassan kifogy az érvekből, az ének hatása alá kerül (ez jelenti az apródok erkölcsi diadalát)
   • fokozatosan emelkedik a hangulat, megnő a stilisztikai eszközök száma (azonos alakú szavak alkalmazása, belső rím, régies szavak, igealakok, ismétlés, felkiáltás)
   • erőteljes befejezés: átok (az apródok részéről), sikertelen török próbálkozás
   • Nem jön létre valódi párbeszéd, inkább csak monológok felváltva → két különböző erkölcsi világ, két egymásnak ellentmondó lelkület és értékrend szembenállása.

A walesi bárdok:

   • 1857: egyszólamú, történelmi, nagykőrösi
   • Keletkezés oka: 1857-ben Ferenc József feleségével Mo.-ra látogat, felkérik egy óda megírására a tiszteletére, de ő nem hódol be, elutasította a felkérést
   • 1863: Koszorúban jelent meg (ekkor még „ó-angol balladának” álcázva
   • Skót balladaforma
   • Főszereplő: I. Edward, aki meghódította Walest, ellenszegülőket meggyilkoltatta (1277), hogy teljesen leigázza a tartományt
   • Zsarnokellenes költemény
   • Drámaiság: kérdések, felkiáltások, indulatszavak
   • Többrétegű jelentés:
  • történelmi esemény átértelmezése, saját korára alkalmazása
  • zsarnok erkölcsi vétsége önmaga ellen fordul, önmagára nézve is rossz
  • költő feladata, költői hitvallása, költészet erejének bemutatása: tiltakozni tud a politikai események ellen
  • emberi bátorságról, hősi helytállásról szól

Az örök zsidó:

   • 1860: nagykőrösi, első nagy lírai korszak lezáró műve
   • Megjelent: Szépirodalmi Figyelő
   • Műfaj: lírai elégia és epikus ballada ötvözete
   • Verstípus: balladás hangulatú drámai monológ
   • Alapja: monda, miszerint egy zsidó szidalmazta és bántalmazta a Golgotára menő Jézust, ezért az örök vándorlásra ítélte (itt a költő a zsidó)
   • Téma: van-e értelme, célja az emberi létnek, folytonos újrakezdésnek, örök rohanásnak?
   • Hangulat: Tovább! Tovább! – állandó belső feszültség, hajszolás, megpihenés lehetetlenné tevése
   • Szerkezet: keretes: ez egész költemény a mitizált alak panaszáradata
  1. 1-2. vsz.: pihenni – remény, megállni lehetetlen, nincs nyugalom sehol sem; szenvedés térben
  2. 3. vsz.: soha, semmikor nem lel nyugalmat; szenvedés időben
  3. 4-5.vsz.: törekvések a művészetben, hajszoltság, áldozat élménye, minden csak látszat
  4. 6-7.vsz.: metaforák, nagyvárosi életérzés megjelenése, emberi kapcsolatok széthullása, egyén teljes elmagányosodása
  5. 8-10: negatív léthelyzetből fakad a filozófiai eszmefuttatás: a természetben mindennek megvan a célja, de az emberi lét értelmetlen
  6. 11. vsz.: ironikus, megpihen = halál, lezáratlan: halál ad-e értelmet a létnek?

Tetemre hívás:

   • Keletkezés: 1877. okt. 27., élete alkonyán, Kapcsos könyve írta
   • Egyszólamú, romantikus ihletésű
   • Szerkezet:
  1. 1. vsz.: halva megtalálják Bárczi Benőt

   gyilkosság: tényközlések: mi történt, kivel, hol…

   felháborodott, meglepődött hang, felkiáltás

  1. 2-5.vsz.: palotába viteti apja, leírás, párbeszéd: apja + alabárdos, parancs

   alapja: a seb vérzése a tanú arra, hogy ki a gyilkos (középkori hit)

   gyász megjelenítése, romantikus képek

  1. 6-10.vsz.: a gyilkos felfedezése, „ravatal”, Bárczi felkiáltásai, kérdések, felszólítások
  2. 11. vsz.: szerető, Kund Abigél megjelenése, ő a gyilkos (seb vérezni kezd)
  3. 12-16.vsz.: eset leírása: döbbenet, Bárczi felkiáltása

   kacér enyelgés tragédiához vezet, büntetés: megtébolyodás

   • Értékveszteség: felesleges volt a halál és a következményei is
   • Verselés: szimultán, hexameteres forma
   • Rímelés: keresztrím + ráütés: hangsúlyozás

Tengeri-hántás:

   • Keletkezés: első változat: 50-es évek: A tengeri-fosztók, majd 1877. júl. 15.
   • Tudatos nyelvművész: dallamos, óriási zeneiség
   • Időmértékes verselés: szapphói-strófa utolsó sora, adoniszi sor, anakreoni sorok váltakozása
   • Név tudatos választása: Dalos Eszti, Tuba Ferkó: uu- -, kapcsolat van köztük, nem tudnak egymás nélkül élni
   • Téma:
  • kerettörténet: népies, kukoricafosztás közben egy történet (adonyi bűneset), hallgatása, mesélése
  • történet: Tuba Ferkó elhagyja megesett szeretőjét, Dalos Esztert, aki öngyilkos lesz. Mikor Ferkó hazatér, a lelkiismeret furdalás miatt megőrül, felmászik a templomtoronyra, lezuhan, meghal.
   • Állandó kiszólások: „Ne tegyétek, ti lányok!” → többszólamú
   • Értelmezése:
  • szórakoztatás a kukoricafosztás közben (→Rómeó és Júlia)
  • intő példázat, fiatalok erkölcsi tanítása
  • babonák, hiedelmek mennyire élnek még ma is, babonás faluközösség költészetteremtése
   • Színek, hangulatok jelentősége:
  • piros: vér, tűz, fiatalok, életerő, szerelem, Eszti szépsége
  • fekete: éjszaka, tűz füstje, fák sötét árnya, sejtelmesség, félelem, bánat, gyász, halál
  • sárga: holdvilág, tűz, kukorica, Eszti halvány arca
   • Nem oldja fel a történetet: bűnt követtek el, öngyilkosság, morális vétség, amihez nincs feloldás, de együtt érez velük.

Vörös Rébék:

   • Keletkezés: 1877. szept.
   • Falusi történet keveredése babonás elemekkel, naiv látomásokkal
   • Vörös Rébék = Rebeka: varjú, vén boszorkány, kerítőasszony
   • Történet: házasságtörésre csábítja Pörge Dani feleségét, a hűtlenség miatt a férj kettős gyilkosságot követ el
   • Virtuóz bonyolultság: epikus és párbeszédes részek váltakozása
   • Refrén: „Hess, madár!” – sátánűző felkiáltás…: elbeszélő, vagy valamelyik szereplő kiáltja el magát, közvetíti a riadalmat
   • Szimbólum: madár, varjú: a gonosz alakváltozata, Rebeka, nem lehet elpusztítani, halhatatlan, nem lehet ellene védekezni

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendszeres olvasók