2010. május 25., kedd

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

Zrínyi Miklós

(1620-1664)

A magyar barokk kiemelkedő alakja, nemzeti irodalmunk egyik büszkesége. Politikus és hadvezér volt, a literatúrával csak mellékesen, a törökkel való csaták szünetében foglalkozott. Hadvezéri sikereire, török ellen harcaira volt elsősorban büszke, hírnevét mégis írói művészete örökítette meg igazán.

Élete

 • Csáktornyán vagy Ozalyn született, Horvátország, arisztokrata család (családnevük a horvát Zerin vagy Zrin várából vezethető le)
 • Apja végrendeletében fiai gyámja a király (testvére Péter)
 • Nevelőjük Pázmány Péter, jezsuita neveltetés, tanulmányaik: Bécs, Nagyszombat
 • Itáliai utazás, járt a pápánál is
 • Házassága: Draskovich Mária Eusébia (verseiben Viola), második felesége: Löbl Mária Zsófia (korábbi szerelme: Eszterházy Júlia Anna - verseiben Júlia)
 • Katonáskodott: 30 éves háború, I. Rákóczi György elleni hadjárat, sziléziai háború a svédek ellen, 1664-ben téli hadjárat (szentgotthárdi győzelem, vasvári béke..)
 • Célkitűzései: nemzeti hadsereg létrehozása, szervezkedett a Habsburgok ellen
 • Ezután „váratlanul” Csáktornyán egy vadkan megölte….

Művei

 • Tábori kis tracta: katonai kézikönyv rész (nem készült el teljesen)
 • Vitéz hadnagy: több száz rövidebb-hosszabb elmélkedés gyűjteménye, tartalma: ideális hadvezér személye
 • Mátyás király életéről való elmélkedés: nemzeti uralkodó típusát mutatja be, példa a független, erős, centralizált magyar állam kiépítésére
 • Az török áfium ellen való orvosság: szenvedélyes hangú röpirat, változatos hangnem, logikus felépítés, téma: az állandó nemzeti hadsereg megteremtése mellett érvel

Szigeti veszedelem

 • Műfaj: nemzeti műeposz
 • Keletkezés: 1645-46
 • Latin cím: Obsidio Sigetiana
 • Megjelenése: 1651, Bécs, egy kötetben: Adriai tengernek Syrenaia, groff Zrini Miklos:
  • maga állította össze a kötetkompozíciót:
     1. Szerelmes versek
     2. Filozófiai, erkölcsi témájú epigrammák (az eposzt felépítő bűnök és erények szerepelnek bennük)
     3. Szigeti veszedelem (=Zrinyiász)
     4. Feszületre: óda, vallásos számvetés
     5. Peroráció: zárás, életcéljának rövid összegzése
  • cím értelmezése: szirén = költő
  • címlapja is sajátosan barokk:
  • a háborgó tengeren a szerencse által ide-oda hányódó élethajó motívuma
  • a hajóban páncélban és sisakban ül Zrínyi, akit két szirén próbál eltántorítani útjától
  • a hajó dagadó vitorláján egy szalag: kötet címe és egy latin idézet: Sors bona, nihil aliud. (Jó szerencse, semmi más.)
 • Forrásai: Vergilius: Aeneis, Tasso: Megszabadított Jeruzsálem, korabeli históriás énekek, homéroszi művek (Iliász, Odüsszeia)
 • Téma: Szigetvár 1566-os ostroma (dédnagyapja emlékének állít emléket)
 • Alapkoncepció: a magyarság múltbeli sikerei Isten ajándékai, de a magyarok hálátlanok voltak, bűnbe estek, így Isten büntetése a török támadás. Isten kilátásban helyezi a büntetés feloldását is, ha megtérnek a magyarok. Az óriási török létszámmal szemben a szigeti védőseregben igen kiváló erények testesülnek meg, ezért a magyarság pártjára vonja Istent.
 • Barokk eposz jellemzői:
  • Megtartja a naiv eposz jellemzőit (saját korának mutat példát egy múltbeli történelmi eseménnyel) és az eposzi kellékeket
  • Szubjektívebb
  • Keresztény hit jegyébe született: pl. a múzsa az invokációban Szűz Mária (a középkori himnuszok stílusában könyörög hozzá)
  • Mű célja: ideálteremtés: dédapja a halált a kereszténység védelméért vállalta a kereszténység, Krisztus nevében, nem a világi javak vezérelték a várvédőket, hanem az erkölcsi tisztaság (Athleta Christi = Krisztus katonája)
  • Háborújuk szent háború → haláluk a vértanúság rangjára emelkedik, így megvalósítja a költő a keresztény hit egyik legfontosabb etikai célját, Krisztus követését (Imitatio Christi)
  • Nemzeti bűn és bűnhődés gondolatát veti fel (lásd: alapkoncepció)
  • Angyalok szerepeltetése (pl. Mihály arkangyal leszáll a pokolba és Szulimánt a magyarok ellen szítja; a végén Gábriel vezetésével angyali légió viszi lelküket a mennyországba)
  • Idealizált eszménykép: a várvédők szilárd egységet alkotnak, erényeik a vitézi hősiesség, tisztaság, kitűnő vezér áll a sereg élén (ellentét a török sereggel)
  • Megdicsőült keresztény vértanú: legveszedelmesebb ellenségtől szabadította meg az országot és a kereszténységet
 • Szerkezet:
      1. 1-6. ének: ostrom előzménye, előkészítés célja: el akarja hitetni az olvasóval, hogy a török tábor ereje csupán nagyságában van, ezzel szemben a magyar erkölcsileg, a hadvezérek és a katonák kapcsolatát tekintve felette áll
      • 1. ének:
       • eposz eszmei megalapozása
       • ábrázolja és bírálja a magyarországi viszonyokat
       • Szulejmán elindul → ellenség nagyságának hangsúlyozása, hangoztatja, hogy a török tábor ereje nem a vezérekben, hanem a tömeg erejében rejlik
       • tartalmaz 3 eposzi kelléket: invokáció, porpozíció, enumeráció
       • Zrínyi lelkesítő beszéde
      • 2. ének:
       • hadsereg felszerelésének bemutatása: kitűnő fegyverzet → fokozza az ellenség nagyságát, de a helyzet nem reménytelen, ha a magyarok megtérnek: Isten akkor megbocsát
       • Szulejmán: méltóság, okos, vitézség, kegyetlen zsarnok, önző dicsvágy, embertelen magány
       • Zrínyi: hazaszeretet, erkölcsi fölény, bátor, leleményes, jó katonai képesség, tudatos, elszánt, felelősségérzet, egy eszmei ország eszmei vezetője (feszület előtti imádkozás → végzetes eposzi hős)
       • törökök: óriási tömeg, nagy katonai felkészültség, de csak a zsákmányszerzés és a zsarnoki kényszer tartja őket össze
       • magyarok: kis létszám, bátorság, bajtársiasság, kiemelkedő katonai képességek → követendő példaképek, emberi vonások → hitelesség alátámasztása
      • 3. ének:
       • siklósi csata: előkészíti a valódi csatát
       • megismerjük alaposabban a két sereget csatában
       • Zrínyit előzetesen bemutatja csatában
       • hangsúlyozza a várvédők elszántságát és győzelembe vetett hitét
       • öli a törököket → kiegyenlítődés, török önbizalmának csökkentése
       • bemutatja a török hibákat: ellenség lebecsülése, éberség hiánya, elbizakodottság
      • 4. ének:
       • seregszemle a siklósi győzelem után
       • török pánik
       • Zrínyi készülődik
      • 5. ének:
       • magyar seregszemle (enumeráció): vitéz Farkasics, okos Alapi
       • Zrínyi elbúcsúzik fiától (apai oldal)
      • 6. ének:
       • megérkezik a török előhad
       • Almás-pataknál magyar győzelem
      1. 7-13. ének: ostrom leírása, fő cél: magyarok és törökök különböző értékrendjének bemutatása
      • 7. ének:
       • megérkezik a teljes török had
       • Farkasics meghal, Demirhám ás Deli Vid párbaja
      • 8. ének:
       • a török vezér bemutatása
      • 9. ének:
       • Jurasics és Radivoj halála (Aeneisből vette át)
      • 10. ének:
       • szerkezeti tetőpont (nem arányos elrendezés)
       • ostromének
       • Zrínyi hősiességének leírása
      • 11. ének:
       • legjobb törökök bemutatása
       • Rusztán és Delimán jó barátok, de Rusztán feleségét (Cumilla) Delimán is szereti → széthúzás
       • másodszor is összecsap Demirhám és Deli Vid: Deli Vid megöli Demirhámot
      • 12. ének:
       • Delimán és Cumilla tragikus szerelme: megszöknek, de Cumilla meghal, Delimán visszamegy meghalni
      • 13. ének:
       • Borbála és Deli Vid szerelme: Deli Videt elfogják, Borbála beöltözik töröknek és visszaszerzi
      1. 14-15. ének: történelmi valóság → vereség
      • 14. ének:
       • barokk eposz összes jellemzője megtalálható benne
       • csodás elemek felvonultatása
      • 15. ének:
       • a törökök tervezik a visszavonulást, amikor elfogják a várvédők postagalambját, amiből kiderül, hogy már nem tudják tovább védeni a várat
       • kirohanás
       • fizikai halál, de erkölcsi győzelem
 • Verselés: magyaros: ütemhangsúlyos, négyütemű 12-es sorok, bokorrím

 • Befejezés:
  • fizikailag elbuknak a magyarok (történelmi tény), de erkölcsileg győzelmet aratnak
  • keverednek a reális és irreális elemek: életszeretet, halálfélelem, hazaszeretet, szerelem – mesebeli bátorság, óriási erő, végzetszerűség
  • az egész művön végigvonuló alapeszme újra felerősödik: önfeláldozás a hazáért, egyéni hősiesség, Imitatio Christi
 • Mondanivaló: saját korának szóló figyelmeztető felhívás: erkölcsi fölénnyel, vitézséggel megmenthető az ország, ki lehet űzni a törököt; konkrét utalás a jelen és jövő feladataira

Barokk eposz sajátosságai a Szigeti veszedelemben

 • Aránytalan szerkezet
 • Meggyőzni akar: mire az ostrom elkezdődik, nyilvánvalóvá válik a magyarok erkölcsi fölénye
 • Keresztény motívumok. invokáció Szűz Máriához, Jézus, angyalok szerepeltetése, feszület előtti imádkozás
 • Meglepetés, szellemes megoldások kedvelése: versszakok száma=ostrom évszáma: 1566
 • Alapeszméhez való ragaszkodás (önfeláldozás a hazáért, egyéni hősiesség, Imitatio Christi), ennek rendeli alá a konkrét eseményeket
 • Szerencse (fortuna habilis=forgandó szerencse), váratlan fordulatok (pl. postagalamb)
 • A hihetetlent is el akarja hitetni
 • Epizódokra fektetett hangsúly: végső mondanivaló erősítése
 • Barokk hérosz megjelenítése: keresztény önfeláldozás, mártírság, Imitatio Christi
 • Zrínyi halálának és megdicsőülésének látomásos megéneklése

4 megjegyzés:

Rendszeres olvasók